Strona została zmodernizowana dzięki dofinansowaniu z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, inowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.

dodano: 03.01.2019

Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb

Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków zrealizowało operację z wykorzystaniem środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”, o którym mowa w art. 68 Rozporządzenia nr 508/2014

Tytuł operacji: Kampania promocyjna „Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb”

Zakres operacji: art. 68 ust. 1 lit. g Rozporządzenia nr 508/2014 – prowadzenie regionalnych, krajowych lub transnarodowych kampanii komunikacyjnych i promocyjnych służących podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Poprawa organizacji rynku produktów rybołówstwa i akwakultury

Wartość operacji: 1.475.154,00 złotych

Kwota pomocy z umowy, przyznana dla całej operacji: 1.401.396,30 złotych w tym Europejski Fundusz Morski i Rybacki: 1.051.047,22 złotych

Operacja polegała na opracowaniu i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej pn. „Wolin – Wyspa Smaków. Zalew świeżych ryb” promującej spożycie ryb, służącej podniesieniu poziomu publicznej świadomości na temat zrównoważonych produktów rybołówstwa i akwakultury. Kampania miała też budować potrzebę spożywania świeżych ryb, z pokazaniem ich atrybutów i właściwości oraz świadomość zdrowej diety w oparciu o produkty rybne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na świeże polskie ryby poławiane w rejonie Wyspy Wolin i w Zalewie Szczecińskim oraz na lokalne produkty z ryb.

Dane kontaktowe

ul. Zamkowa 23A
72-510 Wolin

email: wsr@onet.eu
telefon: 602 252 571

Pozostałe dane

Nr KRS: 0000378531
REGON: 320970794
NIP: 9860238556

Nr konta bankowego
33 9393 0000 0017 0035 2000 0010